Zasady korzystania z Serwisu Internetowego www.akademiamarketingu.pl

 

§1
Wstęp

 

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego www.akademiamarketingu.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka WeNet Group Spółka Akcyjna (WeNet Group SA, dalej jako: „WeNet Group”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych. Postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie WeNet Group.
 2. Serwis www.akademiamarketingu.pl umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami dotyczącymi działalności Akademii E-Marketingu prowadzonej przez WeNet Group oraz nawiązanie kontaktu z WeNet Group w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym Akademii E-Marketingu.
 3. Ramy prawne przetwarzania przez WeNet Group danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO;
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE.

 

§2
Definicje

 

 1. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z Serwisu.
 2. Użytkownik Zdefiniowany – oznacza Użytkownika, który przesłał do WeNet Group dotyczące go dane osobowe poprzez Formularz Kontaktowy.
 3. WeNet Group/Usługodawca - oznacza spółkę WeNet Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, o której mowa w § 1.
 4. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie www.akademiamarketingu.pl umieszczoną na serwerze WeNet Group, zawierającą:
  1. Treści opublikowane w Serwisie;
  2. Formularz Kontaktowy
 5. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 6. Zasady – niniejsze Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego www.akademiamarketingu.pl.

 

§3
Korzystanie z serwisu przez Użytkownika

 

 1. WeNet Group upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszych Zasad.
 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 3. Wszelkie prawa do utworów i znaków towarowych publikowanych w Serwisie przysługują WeNet Group lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, WeNet Group prezentuje w Serwisie utwory i znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością WeNet Group lub jej kontrahentów.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zawartych w Serwisie. Treści nie mogą być elektronicznie pobierane przez Użytkownika. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Serwisu i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości treści w niej zawartych, ani wykorzystywana ich do składania jakichkolwiek ofert handlowych osobom trzecim.
 6. Prawa do utworów, znaków towarowych udostępnionych w Serwisie przysługują WeNet Group lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, WeNet Group prezentuje w Serwisie utwory i znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 7. WeNet Group zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 8. WeNet Group zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 9. WeNet Group nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

 

§4
Odpowiedzialność

 

 1. WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za podanie przez Użytkownika Zdefiniowanego danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych;
  2. za szkody spowodowane działaniami Użytkownika, o których mowa w ust.2 poniżej.
 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, lub jakości treści zawartych w Serwisie.
 4. WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 5. W żadnym przypadku WeNet Group nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

 

§5
Statystyki

 

WeNet Group zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Zasad. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

 

§6
Postanowienia dotyczące plików „cookies”

 

 1. WeNet Group informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
 4. WeNet Group informuje, że:
  1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
 5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z WeNet Group reklamodawców lub partnerów biznesowych.
 6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi WeNet Group przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
 7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie WeNet Group.

 

§7
Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. WeNet Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych Użytkowników Zdefiniowanych, w zakresie danych udostępnionych WeNet Group poprzez Formularz Kontaktowy stosowany w serwisie tj imię, nazwisko, nazwa i NIP reprezentowanej firmy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz innych treści zawartych w Formularzu, a także plików „cookies” powiązanych z danymi jednoznacznie identyfikującymi tożsamość Użytkownika Zdefiniowanego.
 2. Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane:
  1. w celu organizacji i realizacji szkoleń w ramach działalności Akademii e-marketingu, dostarczenia Uczestnikom materiałów szkoleniowych i certyfikatów uczestnictwa, a także realizacji działań marketingowych WeNet Group w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z oświadczeniami woli Klienta dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone WeNet Group w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez Klienta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. w celu realizacji obowiązków prawnych WeNet Group wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, o których mowa w ust. 5 poniżej.
 3. Dane Użytkowników Zdefiniowanych mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki „cookies” ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z WeNet Group.
 4. Dane udostępnione przez Użytkownika Zdefiniowanego są przetwarzane przez WeNet Group do czasu zgłoszenia przez Użytkownika żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na komunikację marketingową, o której mowa w ust. 2 pkt a powyżej. Ponadto Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet Group obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 6 poniżej.
 5. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez WeNet Group ma prawo żądania od WeNet Group dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WeNet Group: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Każdy Użytkownik, którego dane są administrowane przez WeNet Group ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. WeNet Group przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. WeNet Group stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez WeNet Group są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

 

§8
Zgłoszenia dotyczące serwisu

 

 1. Zgłoszenia zawierające uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą przesyłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz w razie potrzeby jego uzasadnienie.
 2. WeNet Group rozpatrzy zgłoszenie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jego rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści zgłoszenia informacje wymagają uzupełnienia, czas jego rozpatrzenia może ulec przedłużeniu.

 

§9
Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszych Zasad.
 2. WeNet Group zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszych Zasad w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 3. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne dokumenty opublikowane w tych serwisach.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszych Zasad w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

 

Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego akademiamarketingu.pl obowiązują od dnia 1.10.2021

 

Partnerzy Akademii

 

Organizator:

Wenet

Partnerzy strategiczni:

Krajowa Izba GospodarczaRegionalna Izba Gospodarcza w KatowicachPodlaski Klub BiznesuBiznes LigaKlub Integracji EuropejskiejDolnośląska Izba GospodarczaPracodawcy Ziemi LubelskiejStowarzyszenie Lubelski Klub BiznesuWrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Partnerzy medialni:

Business HubStrefa BiznesuPrzedsiębioryc@euŚląskiBiznes.plTrójmiasto.plGazeta Małych i Średnich PrzedsiębiorstwMy Company PolskaPanorama LubelskaForce News WrocławBusiness Intelligence

 

Zapisz się na darmowe szkolenie - wypełnij formularz